Obchodní podmínky

Všeobecné podmínkyObecné sdělení
Na našich internetových stránkách neprovádíme internetový obchod. V současné době připravujeme produkty HYTO na český trh do distributorských sítí. Brzy tak budete moci zakoupit produkt běžně ve Vašich oblíbených prodejnách sanitárního zboží a jejich internetových stránkách. Níže Vám přinášíme souhrn všeobecných sdělení a podmínek platných k provozu naší společnosti.

Objednávka a platba
Objednávky zboží je možné učinit písemně nebo telefonicky na základě dostupných kontaktních údajů na našich stránkách. Objednávka je platná až po jejím potvrzení a sepsání kupní smlouvy s danými náležitostmi. Následně Vám bude vystavena faktura na zálohu ve sjednané výši. Více k cenovým podmínkám v další sekci zápatí „Platba a doprava“. V případě prodlení zaplacení kupní ceny si vyhrazujeme právo odstoupit od kupní smlouvy.

Přechod vlastnických práv
Kupující se stává vlastníkem zboží jeho zaplacením a převzetím. Pokud však zaplatí kupní cenu až po převzetí zboží, nabude vlastnické právo ke zboží až okamžikem zaplacení. Převzetí zboží stvrzuje kupující, popřípadě jeho oprávněný zástupce svým podpisem na předávacím dokladu dopravce.

Používání výrobků
Veškeré produkty HYTO jsou určeny výhradně k uvedeným účelům, především pak v rámci správného výběru materiálu použitelného do profesionálního mycího zařízení. Prodávající neodpovídá za vady výrobků, ani za škody způsobené při jejich užívání k jiným, než doporučeným účelům.

Katalogy a fotografie
Fotografie a texty uvedené na webových stránkách, prospektech, nabídkách a jiných obchodních a marketingových dokumentech, mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádný závazek prodávajícího dodat zboží. Kromě reálných fotografií využíváme i ilustračních obrázků našich produktů. Jejich zobrazení je pak limitováno technickými parametry tisku, monitoru a dalším a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnosti.


Záruka a ručení za vady.
Prodávající ručí za jakost zboží. Pokud se stane, že je dodané zboží vadné, platí předpisy zákonného ručení za vady 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Od tohoto platí odlišně, zda jedná zákazník jako podnikatel, nebo spotřebitel.

Jedná-li zákazník jako podnikatel: má prodejce volbu způsobu dodatečného plnění činí u nového zboží doba promlčení na vady jeden rok od přechodu rizika jsou u použitého zboží práva a nároky kvůli vadám zásadně vyloučeny nezačíná opět nově běžet promlčení, pokud v rámci ručení za vady proběhne náhradní dodávka. Omezení v ručení a zkrácení promlčecích lhůt výše uvedených neplatí: pro věci, jež byly použity pro objekt odpovídajícím způsobem k jejich obvyklému způsobu užití a jehož závadnost způsobily, pro nároky zákazníka na náhradu škody a náhrad nákladů stejně jako v případě, že prodejce úmyslně nedostatek zatajil.

Jedná-li zákazník jako spotřebitel, je od něj požadováno, aby u doručitele provedl reklamaci zjevných transportních poškození doručeného zboží a o tomto vyrozuměl prodejce. Pokud tak zákazník neučiní, nemá to za následek omezení jeho zákonných a smluvních nároků za vady.

Nároky z odpovědnosti za vady a zánik
Kupující je povinen reklamovat vadně dodané nové zboží bezodkladně po rozbalení, před použitím a to písemným oznámením prodávajícímu. Pokud tak neučiní, jeho nároky z vad zboží zaniknou. Ke každé jiné reklamaci je kupující povinen přiložit písemnou informaci obsahující jeho název, sídlo, IČO, datum nákupu reklamovaného zboží, číslo faktury vydané při prodeji k reklamovanému zboží, popis vady, fotografie a datum a podpis oprávněné osoby. Před vyřízením reklamace si prodávající může vyžádat lhůtu k jejímu posouzení. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace včetně opravy zboží je 30 dní od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Uznaná reklamace bude vyřízena výměnou reklamovaného zboží za bezvadné. Není povoleno používat abrasivní a chemicky agresivní prostředky k čištění výrobků. Dochází tím k jejich poškození a na případnou reklamaci v takovém případě nelze brát zřetel.
Nároky z vad zboží, které nebylo používáno řádným způsobem uvedeným v návodu k použití, nevzniknou.

Katalogy a fotografie
Fotografie a texty uvedené na webových stránkách, prospektech, nabídkách a jiných obchodních a marketingových dokumentech, mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádný závazek prodávajícího dodat zboží, pokud není smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Využíváme fotografií našich reálných produktů, ale taktéž ilustračních obrázků. Zobrazení je limitováno technickými parametry tisku, monitoru a dalším a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnosti. Název a logo 
Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu použít či reprodukovat název a logo „HYTO „, jenž jsou zapsány u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranné známky. Majitelem ochranných známek je výrobce a prodejce HYTO Systémů, rakouská společnost HYTO GmbH, zapsána v obchodním rejstříku Zell am See.
 Etický kodex Etické hodnoty pro nás nejsou jen prázdným pojmem. Jsou základním pilířem naší existence. Etické hodnoty nás zavazují, a proto je důležité na každé naše jednání nahlížet právě jejich prostřednictvím. Jsme si vědomi toho, že získání důvěry není lehké a je vždy výsledkem dlouhodobé činnosti a stálých hodnot. Snažíme se proto naše produkty a služby nabízet jen v té nejvyšší možné kvalitě. Závěrečné sdělení Prodávající si vyhrazuje právo na změnu všeobecných podmínek, změnu cen, změnu průběžně upravovat prezentaci webových stránek, marketingových materiálů a obchodních dokumentů v souladu se zlepšováním služeb poskytovaným zákazníkům.